1st steps with computers (in Luxembourgish) / 1. Schrëtt mat Computer (op Lëtzebuergesch)

1st steps with computers: Digital Literacy

1. Schrëtt mat Computer (op Lëtzebuergesch)

1st steps with computers (in Luxembourgish)

An dësem Cours wäert Dir léieren, wéi Dir mat enger Rechner ufänkt. Mir bréngen Iech d’Grondlagen vun der Benotzung vun enger Rechner bäi, an dat inkluusiv Windows, E-Mailen (selbst wann een Kont fir dëst ze maachen néideg ass) an den Internet-Déngschter vun der Basis, esou wéi d’Sich no Informatiounen online.

In this class you learn how to get started with a computer. We will teach the basics of computer use, including Windows, email (even to create an account if necessary) and basic Internet services, like finding information online.

Kuerzduer: 4 Sitzunge vu 2 Stonnen

Duration: 4 sessions of 2h

1st steps with computers (in Luxembourgish) / 1. Schrëtt mat Computer (op Lëtzebuergesch):

05/06/2023, 06/06/2023, 07/06/2023, & 08/06/2023; 10:00 – 12:00

Fir dësen Cours ass kee Réistratioun néideg (wer zu éischte komm, maalt ze éischte) – mir ginn e-mail Adressen fir d’Studenten eisem Cours oder mir hëllefen Iech e bëstehend Adress ze benotzen!

For this class, no registration is needed (first come, first served)  – we will create an email address for students in our class, or help use an existing one!

Ce cours existe également dans d’autreDëse Cours existéiert och an anere Sproochen:

This class is available in the following languages:

English, Arabic – العربية, French – français, Luxembourgish – Lëtzebuergesch, Persian – پارسی,
Portuguese – português, Serbo-Croatian, Spanish – español, Tigrinya – ቋንቋ ትግርኛ, Ukrainian – українська мова