Digital Literacy classes in Tigrinya

ስልጠና ኮምፒተር ብቛንቓ ትግርኛ

Digital Inclusion classes are for adults aged 18+. All classes are free.

ኣብ ድጂታል እንክሉዥን ዝዋሃብ ትምህርቲ ኩሉ ብናጻ ኮይኑ፣ ተሳተፍቲ ልዕሊ 18 ዓመት ክኾኑ ይግባእ።

Computer and internet skills are becoming more and more important in our professional and day-to-day lives. Digital Inclusion’s training courses consist of four consecutive cycles, running from January to June 2021, and will teach you how to use the internet, email, online applications, and popular Microsoft Office programs, as well as online safety and social media. Our classes aim to provide prepare you for the digital challenges and opportunities of daily life.

ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ከይፈተኻ ብዛዕባ ኮምፒተር ንኽትፈልጥ ዘገድደካ ግዜ ኢና ብጺሕና ዘለና እሞ ምስ ግዜ ንሰጉም ። ኣብዚ ስልጠና course ብዛዕባ ዘድልዩና ዘበሉ ኣርእስታት ማለት መባእታዊ ትምህርቲ ኮምፒተር፣ ኣብ ኣርባዕተ ተኸታተልቲ ክፋላት ብምኽፋል ካብ ጥሪ ክሳብ ሰነ 2021 ክንማሃር ኢና። ኣብዚ ትምህርቲ መባእታዊ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮግራማት፣G-መይል፣ ጎግል ኣፕስ ከም ኡውን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ብምድህሳስ ኣብ ሂወት ንኸጋጥሙና ዝኽእሉ ዕድላትን ብድሆታትን ንምቕላል ክንዳሎ ኢና።


We offer intensive courses during the school holidays!

ኣብ ናይ ሱሩዕ ትምህርቲ ዕረፍቲ ክፍለ ግዜኹም፣ ተኸታታሊ ስልጠና ኮምፒተር ኣዳሊናልኩም ከም ዘሎና ብሓጎስ ነበስር።


መባእታዊ ትምህርቲ ኮምፒተር

እዚ እንህቦ ስልጠና ነቶም ጀመርቲ ተጠቀምቲ ኮምፒተር ተባሂሉ እተዳለወ ኮይኑ፣ መሰረታዊ ኣጠቓቕማ ኮምፒተር ከም ኢ-መይልን ኢንተርነትን ካልኦት ህቡባት ሶፍትወር ቱሉስ ንኽትጥቐም ዘኽእል ግብራዊ ትምህርቲ እዩ። ኣብ ምዝዛም እዚ ኮርስ ድማ ኣብ መዓልታዊ ዕዮታትና ኢንተርነት ክንጥቀም ከም እንኽእል ብዝያዳ ኽንተኣማመን ኢና።

 • ሓምለ 26. 27. 28. 29. 30 2021, ካብ ሳዓት 15፣30-17፣45
 • ቛንቛ ትምህርቲ፡ ትግርኛ፣
 • ክፍሊት፣ ኣይሓትትን ብናጻ፣
 • ኣበይ፡ ኣብ ድጂታል እንክሉዢን (16 rue d’Epernay L-1490 Luxembourg)
 • ብኸመይ ኢና ግን ንምዝገብ? ንምምዝጋብ ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኢ-መይል ንላኣኽ፣ registration@digital-inclusion.lu ፣ ብኸምዚ ኣገባብ ይጻሓፍ፣ ምሉእ ስም,  ቑጽሪ CNS ሲኤንስ, ክትመሃርዎ እትዳሊዩ ኣርእስተ ትምህርቲ

Cycle 1: First steps with computers in Tigrinya

This course is suitable for absolute beginners and will teach learners how to use email, the internet, and the most popular software tools and applications.

 • SUMMER SCHOOL July 2021: Monday – Friday 26, 27, 28, 29, 30 July 2021, 15h30-17h45
 • Language: taught in Tigrinya
 • Price: Free!
 • Where: 16 rue d’Epernay, L-1490 Luxembourg
 • How to register: send an email to registration@digital-inclusion.lu inclusing : your name, your CNS number, and the name of the course.

ሰልጠና ኮምፒተር – Microsoft Word

እዚ ስልጠና እዚ፣ብኸመይ ንሓደ ሰነድ እተዳልዎን ኣተታዓራርዮን ከምኡውን ኣተማሓይሾን ግብራዊ ስልጠና ዝህብ ኮይኑ ንሰልጠንቲ ከመይ ጌሮም መሰረታዊ ዝኾነ ምትዕርራይ ጹሑፋትን ወግዓውነት ዘለዎ ጹሑፍ ብምድላው ንኽሰርሑ ይምህር፣ ኩሉ መሰረታዊ ዝኾነ ባእታ ናይዚ ኣርእስቲ ብምድህስስ፣ ኣብ ምዝዛም እዚ ኮርስ ከም ሲቪ መወዓውዒ ሰነዳት ከምኡውን ደብዳበታትን ካልእ ዝኣመሰለ ንኸነዳሉ ይሕግዝ።

 • ናሓሰ 9. 10. 11. 12. 13 2021, ካብ ሳዓት 15፣30-17፣45
 • ቛንቛ ትምህርቲ፡ ትግርኛ፣
 • ክፍሊት፣ ኣይሓትትን ብናጻ፣
 • ኣበይ፡ ኣብ ድጂታል እንክሉዢን (16 rue d’Epernay L-1490 Luxembourg)
 • ብኸመይ ኢና ግን ንምዝገብ? ንምምዝጋብ ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኢ-መይል ንላኣኽ፣ registration@digital-inclusion.lu ፣ ብኸምዚ ኣገባብ ይጻሓፍ፣ ምሉእ ስም,  ቑጽሪ CNS ሲኤንስ, ክትመሃርዎ እትዳሊዩ ኣርእስተ ትምህርቲ

Cycle 2. Computer Essentials – Microsoft Word

This course will teach learners the basic word processing functions of Microsoft Word.

 • SUMMER SCHOOL August 2021: Monday – Friday, 09, 10, 11, 12, 13 August 2021, 15h30-17h45
 • Language: taught in Tigrinya
 • Price: Free!
 • Where: 16 rue d’Epernay, L-1490 Luxembourg
 • How to register: send an email to registration@digital-inclusion.lu inclusing : your name, your CNS number, and the name of the course.

ሰልጠና ኮምፒተር – Microsoft Excel

እዚ ኮርስ እዚ Microsoft Excelብኸመይ ንሰርሓሉን ንትጥቐመሉን ዘላሊ ኮይኑ፣ ቅልል ዝበለ ቀመር ከምኡውን ሰሌዳ ሕሳብ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ዝምህረ እዩ።  ኣብ መወዳእታ እዚ ኮርስ እዚ ሰደቓ ብምድላው ባጀትና ኸነመሓድረሉ እንኽእል ስፕሪድ ሽት ከነዳሉ ኢና።

 • ናሓሰ 23. 24. 25. 26. 27 2021, ካብ ሳዓት 15:30-17:45
 • ቛንቛ ትምህርቲ፡ ትግርኛ፣
 • ክፍሊት፣ ኣይሓትትን ብናጻ፣
 • ኣበይ፡ ኣብ ድጂታል እንክሉዢን (16 rue d’Epernay L-1490 Luxembourg)
 • ብኸመይ ኢና ግን ንምዝገብ? ንምምዝጋብ ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኢ-መይል ንላኣኽ፣ registration@digital-inclusion.lu ፣ ብኸምዚ ኣገባብ ይጻሓፍ፣ ምሉእ ስም,  ቑጽሪ CNS ሲኤንስ, ክትመሃርዎ እትዳሊዩ ኣርእስተ ትምህርቲ

Cycle 3. Computer Essentials – Microsoft Excel

This course will teach learners how to create and use Microsoft Excel worksheets.

 • SUMMER SCHOOL August 2021: Monday – Friday, 23, 24, 25, 26, 27 August 2021, 15h30-17h45
 • Language: taught in Tigrinya
 • Price: Free!
 • Where: 16 rue d’Epernay, L-1490 Luxembourg
 • How to register: send an email to registration@digital-inclusion.lu inclusing : your name, your CNS number, and the name of the course.

ስልጠና ኮምፒተር – Microsoft PowerPoint

እዚ ኮርስ እዚ ብከመይ Microsoft PowerPoint ንጥቐመሉ ዝምህር ኮይኑ ብኸመይ ብውሕሉልን ዝዉቱርን ኣቀራርባ ፕረዘንተሽን ተዳሉ ዝምህር ኣዩ፣ ንዘለካ ሓሳባት ብመልክዕ ጹሑፍን ስእልን ኣሰኒኻ ከመይ ጌርካ ንስማዕትኻ ብዝስሕብ መገዲ መልእኸትኸ ከተማሓላልፈሎም ከም ትኽእል ድማ ይምህር።

 • መስከረም 6. 7 .8 .9 . 10 2021, ካብ ሳዓት 15:30-17:45
 • ቛንቛ ትምህርቲ፡ ትግርኛ፣
 • ክፍሊት፣ ኣይሓትትን ብናጻ፣
 • ኣበይ፡ ኣብ ድጂታል እንክሉዢን (16 rue d’Epernay L-1490 Luxembourg)
 • ብኸመይ ኢና ግን ንምዝገብ? ንምምዝጋብ ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኢ-መይል ንላኣኽ፣ registration@digital-inclusion.lu ፣ ብኸምዚ ኣገባብ ይጻሓፍ፣ ምሉእ ስም,  ቑጽሪ CNS ሲኤንስ, ክትመሃርዎ እትዳሊዩ ኣርእስተ ትምህርቲ

Cycle 4. Computer Essentials – Microsoft PowerPoint

This course will teach learners how to use Microsoft PowerPoint.

 • SUMMER SCHOOL September 2021: Monday – Friday, 06, 07, 08, 09, 10 September 2021, 15h30-17h45
 • Language: taught in Tigrinya
 • Price: Free!
 • Where: 16 rue d’Epernay, L-1490 Luxembourg
 • How to register: send an email to registration@digital-inclusion.lu inclusing : your name, your CNS number, and the name of the course.

These courses are part of the DigiCoach project, made possible by support from the European Social Fund and the Luxembourg Ministry of Labour.

እዚ ስልጠና እዚ ክፋል ናይቲ ብ ድጂ ኮች (DigiCoach) ዝፍለጥ ፕሮጀክት ኮይኑ። ብ European Social Fund and the Ministère du Travail Luxembourg ይምወል።