Get a free second-hand computer

PDF, English: Eligibility criteria and procedure as flowchart.
(Update 1.7.2022: Cost-of-living benefit (Allocation Vie Chere) replaces REVIS as eligibility criteria for residents starting 1.7.2022. The procedure for refugees is unchanged. French, Tigrinya, Arabic, Ukrainian  and Farsi version of the PDF will be published soon.)

(ENGLISH & FRANCAIS BELOW)

Ви маєте право отримати комп’ютер, якщо:

 • Ви живете в Люксембурзі
 • Ви – дорослий (18+) (окрім неповнолітніх без супроводу, дивіться нижче)
 • Ви – претендент на міжнародний захист (DPI); АБО Бенефіціар тимчасового захисту (BPT); АБО отримуєте Cost-of-living benefit (allocation vie chère)

На наших комп’ютерах встановлена оперативна система, вони готові до використання. Процессор мінімум core-i3/5/7 покоління, операційна система Windows або macOS. Разом з комп’ютером ви отримаєте безкоштовну гарантію на ремонт.

Порядок отримання безкоштовного комп’ютера для біженців з України, які прибувають до Люксембургу

Ви повинні надіслати електронний лист на адресу computerwaitinglist@digital-inclusion.lu зазначивши наступні обов’язкові 8 пунктів:

 1. Ноутбук, настільний комп’ютер або додатковий настільний комп’ютер на сім’ю. Наші настільні комп’ютери потужніші і час очікування на них значно менше.
 2. Прізвище
 3. Ім’я
 4. Поточна адреса
 5. Номер телефону
 6. Електронна пошта
 7. Номер соціального страхування (“matricule”)
 8. Додайте файли підтвердження відповідності вимогам:
  • Зображення імміграційного документа «Сертифікат бенефіціара тимчасового захисту» («Certificate of Beneficiary of Temporary Protection»  / “attestation de bénéficiaire d’une protection temporaire”)
  • Копію наступного документа: “Certificate de résidence elargi” (Максимум 12-місячної давності). Якщо ваша комуна не видає такий сертифікат на ваше ім’я, будь ласка, отримайте замість сертифікат максимум 3-місячної давності підтверджуючий, що ви не можете отримати “Certificate de résidence elargi”.
  • Копію “Déclaration/Confirmation d’arrivée” в Люксембург/вашу комуну.

Ми залишаємо за собою право запитувати додаткові документи, якщо вважаємо за потрібне. Документація наших донацій гарантує справедливу і рівноправну роздачу комп’ютерів.

Будь ласка, відправляйте ПОВНІ заявки. Це дасть нам змогу роздавати комп’ютери швидше і допомогти більшій кількості людей.

Додатковий комп’ютер для сім’ї

Ми даємо тільки один ноутбук на 1 сім’ю. Але ми також даємо додаткові настільні комп’ютери на кожного іншого (відмінного від того, хто вже отримав комп’ютер) члена сім’ї старше 8 років.

 • Вкажіть ‘додатковий настільний комп’ютер’ в темі вашого листа і відправте заявку за стандартною процедурою описаною вижче.
 • Кожен дорослий з сім’ї окрім того, хто вже отримав комп’ютер від Digital Inclusion, може подати заявку на своє їм’я.
 • Запит на додатковий настільний комп’ютер для неповнолітніх може бути зроблений любим дорослим з сім’ї. В цьому випадку дорослий має зазначити додатковий пункт:

9) ім’я дитини, яка хоче отримати комп’ютер.

 • Тільки один запит може бути відправлений за раз. Новий запит може бути відправлений тільки після того, як ви заберете комп’ютер з попереднього запиту.

Якщо ви неповнолітній без супроводу, ваш соціальний працівник може подати заявку на комп’ютер на ваше ім’я. Ваш соціальний працівник має написати на наступну пошту  computerwaitinglist@digital-inclusion.lu і вказати всю необхідну інформацію зазначену вище.

Гарантія на ремонт

На наші комп’ютери надається гарантія на ремонт (на термін служби пристрою, див. договір). Якщо потрібен ремонт, зверніться до нашої служби ремонту. Якщо ремонт неможливий, ми замінемо комп’ютер на аналогічну модель того ж віку (або старшу, якщо аналогічної немає в наявності).

Обмін застарілого пристрою

Якщо комп’ютер застарів, ви можете подати запит на новий комп’ютер, якщо ви все ще маєте право (ті самі критерії, див. вище). Якщо ви вважаєте, що ваш комп’ютер відповідає нашим критеріям застарілості, ви повинні звернутися до нашої служби ремонту, яка підтвердить застарілість. Після цього ви можете надіслати запит на комп’ютер, дотримуючись нашої стандартної процедури, описаної вище (додатково зазначивши «обмін застарілого пристрою» у темі листа).

Наш поточний (2022) критерій застарілості: комп’ютер вважається застарілим, якщо ЦП Intel core2-duo або старіший. (або з процесором AMD K10 або старішим).

How to request a free second hand computer

(version française ci-dessous)

We distribute second-hand computers to asylum seekers (DPI or beneficiary of temporary protection) and to residents who receive the Cost-of-living benefit (allocation vie chère).

Our computers come with an Operating System already installed and are ready to use. They have at least a core-i3/5/7 generation processor, and run Windows or macOS. They come with a free repair warranty.

To be eligible, you must:

 • Live in Luxembourg
 • Be an adult (18+) (except for MNA’s-unaccompanied minor refugees, see below)
 • Be a DPI;  OR beneficiary of temporary protection; OR receive the Cost-of-living benefit (allocation vie chère)

To register for a free second-hand computer, please send an email to: computerwaitinglist@digital-inclusion.lu

Please include the following 8 mandatory information fields:

 1. Whether you want a desktop, extra household desktop, or laptop. Our desktop computers are more powerful, and the waiting time is much shorter.
 2. Family name
 3. First name
 4. Current address
 5. Telephone number
 6. E-mail
 7. “Matricule”, social security number (for example 1985052201234)
 8. Attach proof of eligibility files:
  • For asylum seekers (DPIs)
   • A copy of your ONA file (“pink paper”; ONA number must be visible) with a Direction de l’Immigration stamp from less than 12 months old. If your asylum application is cancelled, you do not meet our eligibility criteria and cannot receive a computer.
   • A copy of a “Certificate de résidence elargi” (maximum 12 months old; if your municipality does not issue one under your name, please obtain instead a maximum 3-months old certificate stating that you are not eligible for such kind of certificate)
   • A copy of your “Déclaration/Confirmation d’arrivée” to Luxembourg (or your municipality)
  • For beneficiaries of temporary protection (as is the case for most people arriving from Ukraine)
   • A picture of the immigration document “attestation de bénéficiaire d’une protection temporaire
   • A copy of a “Certificate de résidence elargi” (maximum 12 months old; if your municipality does not issue one under your name, please obtain instead a maximum 3-months old certificate stating that you are not eligible for such kind of certificate)
   • A copy of your “Déclaration/Confirmation d’arrivée” to Luxembourg (or your municipality)
  • For other residents
   • A copy of the Certificate of Cost-of-living benefit (“allocation vie chère”) from the current year (or the Decision Letter if issued on the current year);
   • If the document in the point above does not include the “Matricule” or social security number of your family members, a copy of a “Certificate de résidence elargi” (maximum 12 months old; if your municipality does not issue one under your name, please obtain instead a maximum 3-months old certificate stating that you are not eligible for such kind of certificate)

We reserve the right to ask further documents, if we see necessary. The documentation of our donations guarantees a fair and equal distribution.

Please send complete email applications, this allows us to distribute faster, and help more people!

Additional computer (for households/families)

We only give one laptop to each household, but we also offer “Extra Household Desktop”s to all other household members (aged 8 years or above.)

 • Add ‘extra household desktop’ as the subject of the email application and make a request using the standard procedure described above
 • Every adult in the household other than the one who first applied for a computer from Digital Inclusion can apply in his/her own name
 • Request for an extra household desktop for the minors can be done by any adult in the household. In this case the adult must add another field to his application: 9) Name of the child who would like to receive the computer
 • Only one request can be done at a time. A new request can only be introduced when the computer from the previous request has been collected

Computers for MNA’s

If you are an MNA (an unaccompanied minor – an asylum seeker under 18 without parents in Luxembourg), your social assistant can apply for a free computer for you. Your social assistant must write to computerwaitinglist@digital-inclusion.lu and include all the information above.

Repair Warranty

Our computers come with a repair warranty (currently 4 years, cf. contract). If a repair is needed, consult our repair service. If a repair is not possible we exchange it against a similar model of the same age (or older, if not available).

Obsoletion Exchange

If a computer becomes obsolete, you may request a new computer if you are still eligible (same criteria, see above). If you think your computer matches our obsoletion criteria, you must contact our repair service that then certifies the obsoletion. After that, you can submit a request for a computer following our standard procedure described above (additionally mentioning ‘obsoletion exchange’ in subject).

Our current (2022) obsoletion criteria: computer is obsolete if CPU is Intel core2-duo or older. (or with AMD K10/Athlon/Athlon II CPU or older)


FRANCAIS

Comment recevoir un ordinateur (reconditionné) gratuit ?

Nous distribuons des ordinateurs d’occasion aux demandeurs de protection internationale (DPI ou bénéficaire de protection temporaire) et aux résidents qui reçoivent l’allocation vie chère

Nos ordinateurs sont offerts avec un système d’exploitation déjà installé et sont prêts à l’emploi. Ils ont un processeur core-i et peuvent exécuter des applications Internet et Office standard.

Pour être éligible, vous devez :

 • Vivre au Luxembourg
 • Être un adulte (18+. MNA’s: voire ci dessous)
 • Être DPI; OU être bénéficaire de protection temporaire; OU recevoir l’allocation vie chère;

Pour vous inscrire à un ordinateur reconditionné gratuit, veuillez envoyer un e-mail à: computerwaitinglist@digital-inclusion.lu

Veuillez inclure les 8 champs d’information obligatoires suivants :

 1. Que vous souhaitiez un ordinateur de bureau, un ordinateur de bureau supplémentaire, ou un ordinateur portable. Nos ordinateurs de bureau sont plus puissants et le temps d’attente est beaucoup plus court.
 2. Nom de famille
 3. Prénom
 4. Adresse actuelle
 5. Numéro de téléphone
 6. E-mail
 7. matricule de la sécurité sociale (par exemple 1985052201234))
 8. Pièces jointes comme preuve d’éligibilité :
  • Pour les demandeurs de protection internationale (DPI)
   • Une copie du dossier ONA (« papier rose » ; le numéro de dossier doit être visible) avec un cachet de la Direction de l’Immigration datant de moins de 12 mois. Si votre demande d’asile est annulée, vous ne répondez pas à nos critères d’éligibilité et ne pouvez pas recevoir un ordinateur.
   • Une copie du “Certificat de résidence elargi” (datant de 12 mois au maximum ; si votre municipalité n’en délivre pas à votre nom, veuillez obtenir à la place un certificat datant de 3 mois au maximum indiquant que vous n’êtes pas éligible à ce type de certificat).
   • Une copie de votre “Déclaration/Confirmation d’arrivée” au Luxembourg (ou dans votre commune)
  • Pour les bénéficiaires de protection temporaire (comme est le cas pour la plupart des personnes déplacées qui arrivent au Luxembourg en provenance d’Ukraine)
   • Une photo du document “attestation de bénéficiaire d’une protection temporaire”
   • Une copie du “Certificat de résidence elargi” (datant de 12 mois au maximum ; si votre municipalité n’en délivre pas à votre nom, veuillez obtenir à la place un certificat datant de 3 mois au maximum indiquant que vous n’êtes pas éligible à ce type de certificat).
   • Une copie de votre “Déclaration/Confirmation d’arrivée” au Luxembourg (ou dans votre commune)
  • Pour les autres residents
   • Une copie du certificat “allocation vie chère” de l’année en cours (ou de la lettre de décision si elle est délivrée pour l’année en cours) ;
   • Si le document dans le point ci-dessus ne comporte pas le numéro de matricule ou de sécurité sociale des membres de votre famille, une copie du “certificat de résidence élargie” (datant de 12 mois au maximum ; si votre municipalité ne le délivre pas à votre nom, veuillez obtenir à la place un certificat datant de 3 mois au maximum indiquant que vous ne pouvez pas bénéficier de ce type de certificat).

Nous nous réservons le droit de demander d’autres documents, si nous le jugeons nécessaire. La documentation de nos dons garantit une distribution juste et équitable.
SVP envoyez des candidatures complètes, à fin de garantir une distribution efficace dans l’intérêt de tous nos bénéficaires.

Ordinateur supplémentaire (pour les ménages/familles)

Nous ne donnons qu’un seul ordinateur portable à chaque foyer, mais nous proposons également des “ordinateurs de bureau supplémentaires” à tous les autres membres du foyer (âgés de 8 ans ou plus).

 • Ajoutez “ordinateur de bureau supplémentaire ” comme objet de la demande par courriel et faites une demande en utilisant la procédure standard décrite ci-dessus.
 • Chaque adulte du foyer autre que celui qui a fait la première demande d’ordinateur auprès de Digital Inclusion peut faire une demande en son propre nom.
 • La demande d’un bureau supplémentaire pour les mineurs peut être faite par tout adulte du ménage. Dans ce cas, l’adulte doit ajouter un autre champ à sa demande:

9) Nom de l’enfant qui souhaite recevoir l’ordinateur

 • Seule demande peut être effectuée à la fois. Une nouvelle demande ne peut être introduite que lorsque l’ordinateur de la demande précédente a été collecté.

Procedure pour MNAs (mineur non accompagné)

Si vous êtes MNA (mineur non accompagné – demandeur d’asile de moins de 18 ans sans parents au Luxembourg), votre assistant social peut demander un ordinateur gratuit pour vous. Votre assistant social doit écrire à computerwaitinglist@digital-inclusion.lu et inclure toutes les informations ci-dessus.

Garantie de réparation et échange d’ordinateurs obsolètes

Nos ordinateurs sont accompagnés d’une garantie de réparation (actuellement 4 ans, cf. contrat). Si une réparation est nécessaire, consultez notre service de réparation. Si une réparation n’est pas possible, nous l’échangeons contre un modèle similaire du même âge (ou plus ancien, si non disponible).

Si un ordinateur devient obsolète, vous pouvez demander un nouvel ordinateur si vous êtes toujours éligible (mêmes critères, cf. ci-dessus). Si vous pensez que votre ordinateur correspond à nos critères d’obsolescence, vous devez contacter notre service de réparation qui certifiera alors l’obsolescence. Après cela, vous pouvez soumettre une demande d’ordinateur en suivant notre procédure standard décrite ci-dessus (en mentionnant en outre “échange d’obsolescence” en objet).

Nos critères d’obsolescence actuels (2022) : l’ordinateur est obsolète si le processeur est Intel core2-duo ou plus ancien. (ou avec processeur AMD K10/Athlon/Athlon II ou plus ancien)